iconหน้าหลัก

iconประวัติโรงเรียน

iconประวัติโรงเรียนicon

โรงเรียนวัดแสนตอ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2481 โดยนายอำเภอเป็นผู้จัดตั้งขึ้น โดยมีนายเปรื่อง พวงแก้ว ศึกษาธิการอำเภอ และนายกรี สันติธรรม สารวัตรศึกษา มาทำพิธีเปิดโรงเรียน โดยตั้งชื่อว่า “ โรงเรียนประชาบาลบ้านแก่ง 3 (วัดแสนตอ) ” โดยมีนายเปรื่อง มาศิริ เป็นครูใหญ่ และมี นายพุฒิ ดาวดิน เป็นครูน้อย โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดแสนตอเป็นที่เรียน มีนักเรียน 48 คนชาย 25 คน หญิง 23 คน

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2504 ได้มีนายเวียง วิเชียรสรรค์ ปลัดอำเภอ และนายอร่าม บัวสัมฤทธิ์ ครูใหญ่ นายสงวน อบเชย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแก่ง และคณะกรรมการศึกษา และชาวบ้านแสนตอ ได้ร่วมกันสร้างอาคารเป็นเอกเทศ 1 หลัง มีขนาด 8 × 32 เมตร 4 ห้อง และขนาด 6 × 8 เมตร 1 ห้อง แต่ ยังไม่เสร็จเรียบร้อย ต่อมาได้รับงบประมาณ 8,000 บาท ต่อเติมหลังคา ปูพื้น จำนวน 3 ห้องเรียน และ ในปี 2513 ได้รับงาบประมาณ 40,000 บาท และชาวบ้านช่วยอีก 886 บาท สละแรงงานและวัสดุจนแล้วเสร็จ และเปิดเรียนได้ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2514 รวมเป็นเงินก่อสร้าง 48,886 บาท

15 ตุลาคม 2521 ได้รับงบก่อสร้างบ้านพักครูแบบองค์การ 70,000 บาท

15 ตุลาคม 2521 ได้รับงบก่อสร้างส้วมแบบองค์การ 9,000 บาท

พ.ศ.2523 ได้รับงบก่อสร้างบ้านพักครูแบบองค์การ 80,000 บาท

12 มกราคม 2524 นายสนาม เข็มมุกข์ ครูใหญ่ ได้ขอความร่วมมือจากสองพี่น้อง คือนางสาวทองดี และนางสาวลำเพย หวลถึง ช่วยบริจาคที่ดินจำนวน 4 ไร่ 76 ตารางวา และในปีนั้น ได้รับงบก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ. จำนวน 3 ห้องเรียน ราคา 60,000 บาท

28 พฤศจิกายน 2526 ได้รับงบสร้างส้วมแบบ สปช. 601/26 ราคา 37,000 บาท

27 มกราคม 2527 ได้รับงาบก่อสร้างเก็บน้ำฝน แบบ ฝ.30 ราคา 30,000 บาท

11 พฤษภาคม 2543 ได้รับงบประมาณ งบพัฒนาจังหวัดของ สจ.วิเวก เอื้อคณิต จำนวน 99,000 บาท ก่อสร้างสนามเอนกประสงค์

16 สิงหาคม 2543 ได้รับงบประมาณก่อสร้างถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ.30 (พิเศษ) จำนวน 4 ถัง ราคา 67,000 บาท

ปีการศึกษา 2544 ได้ต่อเติมอาคารด้านล่าง แบบ สปช. 101/2526 โดยใช้งบประมาณบริจาคจากคณะครูและประชาชน จำนวน 80,000 บาท

ปัจจุบัน เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

iconวิสัยทัศน์icon

“โรงเรียนวัดแสนตอเป็นสถานศึกษาในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีสิ่งแวดล้อมที่สะอาด ร่มรื่น ปลอดภับเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

iconปรัชญา / อุดมการณ์ของโรงเรียนวัตแสนตอicon

“เคร่งวินัย ใฝ่พัฒนา เลิศวิชาการ”

iconพันธกิจicon

  1. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตบริการอย่างทั่วถึง มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ มีคุณธรรม จริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  2. จัดสิ่งแวดล้อมสะอาด ร่มรื่น ปลอดภัยเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน

iconเป้าประสงค์icon

  1. นักเรียนในเขตบริการทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
  2. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัยและได้สมดุลตามมาตรฐานการศึกษาชาติ
  3. นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัยและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ
  4. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  5. โรงเรียนมีสิ่งแวดล้อมสะอาด ร่มรื่น ปลอดภัยเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน